Regulamin Internetowej Sprzedaży E-skipass

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.E-SKIPASS.PL

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep www.e-skipass.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów o dostarczanie Treści Cyfrowych, tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.e-skipass.pl zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.e-skipass.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  • ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  • ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  • ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  • ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  • oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 • 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 2. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.e-skipass.pl
 3. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 4. FORMULARZ KONTAKTOWY - formularz dostępny na stronie internetowej www.e-skipass.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 5. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.e-skipass.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 7. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.e-skipass.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 8. SPRZEDAWCAUSŁUGODAWCA – E-SKIPASS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000465088, miejsce siedziby: przy ul. Chrzanowska 75, 32-065 Krzeszowice, NIP: 5130235158, REGON: 122874931, adres mailowy: biuro@e-skipass.pl, numer telefonu: 661 599 991.
 9. PRZELEWY24 – operator płatności online:

PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, opłacony w całości

 1. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę o dostarczanie Treści Cyfrowych ze Sprzedawcą.
 3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. TREŚĆ CYFROWA – dane wytwarzane i dostarczane przez Sprzedawcę w postaci cyfrowej, będące przedmiotem Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych.
 6. OŚRODEK- ośrodek narciarski właściwy do świadczenia usług przewozowych na podstawie posiadanych przez Klientów Karnetów. Pełna lista Ośrodków dostępna jest na stronie internetowej: www.e-skipass.pl 
 7. KARTA E-SKIPASS – karta wielokrotnego użytku, będąca nośnikiem materialnym Karnetów, umożliwiająca korzystanie z usług Ośrodka. Jest to karta zbliżeniowa. Karta E-Skipass wykonywana jest na indywidualne zamówienie wg parametrów wskazanych przez Klienta określonych podczas procesu tworzenia Karty. Karta E-Skipass uprawnia jej właściciela do zakupu Karnetu. Każda Karta powiązana jest z indywidualnym numerem Konta Klienta. 
 8. KARNET- Treść Cyfrowa, umożliwiająca Klientowi korzystanie z usług Ośrodka w zakresie zgodnym z wniesioną przez Klienta opłatą. Warunkiem możliwości nabycia Karnetu jest posiadanie ważnej Karty E-Skipass.
 9. BILET (DOMOWY) – Treść Cyfrowa umożliwiająca Klientowi wstęp i korzystanie z usług Obiektu w zakresie zgodnym z wniesioną przez Klienta opłatą. 
 10. VOUCHER – Treść Cyfrowa umożliwiająca Klientowi odbiór w kasie Obiektu biletów wstępu do atrakcji Obiektu w zakresie zgodnym z wniesioną przez Klienta opłatą.
 11. SEZON- dany sezon narciarski podczas trwania, którego został wykupiony i obowiązuje Karnet. Np.2022/2023 2023/2024 itd. 
 12. UMOWA O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWYCH - umowa zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem jest Treść Cyfrowa.
 13. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej ze Sprzedawcą.
 14. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Treść Cyfrową.
 15. SYSTEM GWARANTOWANEGO ZWROTU – odpłatna usługa oferowana przez Sprzedawcę, (o ile jest dostępna) umożliwiająca skorzystanie z częściowego zwroty Karnetu po upływie terminu na odstąpienia od Umowy.
 16. BON - dokument uprawniający jego posiadacza do nabycia w oznaczonym terminie Karnetu w systemie E-skipass.
 17. SYSTEM LOJALNOŚCIOWY ŚNIEŻYNKI – program umożliwiający zbieranie znaczków, tzw. Śnieżynek (o ile jest dostępny). Po uzbieraniu odpowiedniej ilości Śnieżynek, Klient może wymienić je na jednorazowy rabat na Karnet do Ośrodka, w którym dokonywał poprzednich Zamówień.
 18. ŚRODOWISKO CYFROWE - sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści Cyfrowej lub w celu korzystania z niej.
 19. KOMPATYBILNOŚĆ - współdziałanie Treści Cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Treści Cyfrowej tego samego rodzaju, bez konieczności jej przekształcania.
 20. FUNKCJONALNOŚĆ - zdolność Treści Cyfrowej do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem jej przeznaczenia.
 21. INTEGRACJA - połączenie Treści Cyfrowej z elementami Środowiska Cyfrowego Klienta i włączenie jej do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o dostarczanie Treści Cyfrowej
 22. INTEROPERACYJNOŚĆ - zdolność Treści Cyfrowej do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z Treści Cyfrowej tego samego rodzaju.

 

 • 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW I TREŚCI CYFROWYCH ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep internetowy www.e-skipass.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Kart e-skipass oraz Karnetów i Voucherów/Biletów uprawniających do korzystania z usług Ośrodków narciarskich na terenie Polski i Unii Europejskiej. Pełna lista ośrodków dostępna jest na stronie internetowej www.e-skipass.pl
 2. Treści Cyfrowe oferowane w Sklepie są Funkcjonalne, Kompatybilne i Interoperacyjne ze sprzętem spełniającym wymagania techniczne wskazane na stronie Sklepu.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonej Treści Cyfrowej na warunkach podanych w jej opisie.
 4. Cena Treści Cyfrowej uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy Karty E-Skipass do Klienta.
 5. Cena Treści Cyfrowej uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Treści Cyfrowych po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 6. Sprzedawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o Cenach jednostkowych oraz promocjach i obniżkach Cen Treści Cyfrowych. Obok informacji o obniżce, Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę Treści Cyfrowej, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Treść Cyfrowa jest oferowana do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę Treści Cyfrowej, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tej Treści Cyfrowa do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 7. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.e-skipass.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 8. W celu złożenia Zamówienia, Klient ma obowiązek rejestracji Konta w Sklepie.
 9. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 10. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego produktu.

 

 • 4

ZAWARCIE UMOWY

 1. Do zawarcia Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 7, 8 oraz 9 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem i zawiera:
  • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  • formularz odstąpienia od umowy,
  • niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
  • potwierdzenie Sprzedawcy o utracie przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu, prawa do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych, w której przedmiotem jest Treść Cyfrowa dostarczona na nośniku niematerialnym, o ile Klient wyraził zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 4. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowej między Klientem, a Sprzedawcą.
 5. Każda Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowej będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu i/lub wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.

 

 • 5

ZASADY SPRZEDAŻY KART E-SKIPASS, KARNETÓW ORAZ VOUCHERÓW/BILETÓW

 1. Proces składania Zamówienia.
  • Proces składania Zamówienia możliwy jest po zalogowaniu się na Konto Klienta lub bez logowania, po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
  • w pierwszej kolejności Klient dokonuje wyboru regionu i Ośrodka, z którego usług chce korzystać,
  • następnie Klient dokonuje wyboru rodzaju Karnetu/Vouchera/Biletu oraz długości pobytu. Po dokonaniu wyboru Karnetu/Vouchera/Biletu – należy dodać produkt do koszyka,
  • kolejno, Klient dokonuje konfiguracji produktu,
  • w celu zamówienia Karnetu/Vouchera/Biletu nie jest wymagane wskazanie konkretnego terminu korzystania z usług Ośrodka - karnet aktywuje się pierwszego dnia zjazdu (za wyjątkiem sytuacji, gdzie postanowiono inaczej),
  • w celu zamówienia karnetu, jeśli Klient nie posiada Karty E-Skipass, w procesie Zamówienia dokonuje wyboru opcji „Nowa karta”. Następnie Klient dokonuje wyboru jednej z opcji graficznych Karty E-Skipass zaproponowanych przez Sklep lub może wczytać własny plik graficzny. Niezależnie od wyboru rodzaju grafiki, Klient uprawniony jest do dodania dowolnego opisu, który pojawi się na zamówionej Karcie,
  • w celu zamówienia Karnetu, w przypadku posiadania przez Klienta Karty E-skipass, należy zaznaczyć opcję „Mam już kartę” - a następnie wpisać w pole jej numer i kliknąć pole „Wybierz” lub wybrać spośród dostępnych (posiadanych przez Klienta) kart, tą na którą ma nastąpić doładowanie,
  • po dokonaniu stosownych wyborów, Klient powinien zweryfikować stan swojego Zamówienia i po stwierdzeniu poprawności wskazanych danych przejść do podsumowania Zamówienia,
  • w celu finalizacji procesu Zamówienia należy kliknąć opcję „Przejdź do płatności”,
  • płatności należy dokonać za pośrednictwem Przelewy24 (PayPro S.A.),
  • zakup Karnetu/Vouchera/Biletu realizowany jest natychmiast,
  • w celu zamówienia Karnetu, w przypadkuwyboru opcji dostawy w formie PDF, należy zaznaczyć opcję „Wysyłka elektroniczna (pdf)”,
  • w przypadku zakupu nowej Karty, zostanie ona wysłana od 3 do 5 dni roboczych,
  • w przypadku doładowania Karnetu na posiadaną przez Klienta Kartę, doładowanie odbywa się w przeciągu 15 min od otrzymania potwierdzenia zaksięgowania płatności,
  • w przypadku zakupu Vouchera/Biletu/Ubezpieczenia, potwierdzenie zawarcia umowy oraz niezbędne do realizacji usługi dokumenty zostaną wysłane niezwłocznie na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail Klienta.
 1. Zasady sprzedaży oraz działania Kart E-Skipass.
  • Karta E-Skipass wykonywana jest na indywidualne zamówienie wg parametrów wskazanych przez Klienta, określonych podczas procesu tworzenia Karty,
  • Karta ekonomiczna E-Skipass wiąże się z brakiem możliwości personalizacji wyglądu karty,
  • Karta E-Skipass uprawnia jej właściciela do zakupu Karnetu,
  • każda Karta z wyżej wskazanych przypisywana jest do Konta E-skipass. Oznacza to, iż na Karcie drukowany jest indywidualny-niepowtarzalny numer Klienta, który jest tożsamy z numerem Konta Klienta,
  • Klient może zakupić każdorazowo na swoją Kartę tylko jeden Karnet,
  • Karta E-Skipass jest kartą zbliżeniową. Na karcie zostaje zapisany Karnet, który jest aktywny z chwilą przejścia przez kołowrót. Karnetu nie trzeba dodatkowo aktywować w kasach ani innych punktach obsługi klienta,
  • Kartę e-skipass zakupioną online można doładować karnetem jedynie online, za pomocą serwisu e-skipass.pl,
  • w przypadku utraty Karty, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep E-skipass o tym fakcie. W przypadku utraty/zniszczenia Karty, jej duplikat będzie wydany po wcześniejszym zablokowaniu poprzedniej - na pisemne żądanie Klienta wysłane za pośrednictwem Formularza Kontaktowego znajdującego się w Koncie w zakładce „Zwroty i lub na adres e-mail: biuro@e-skipass.pl zawierające informacje o numerze Karty, na której znajduje się Karnet oraz numerze Zamówienia oraz po uiszczeniu opłaty za nową Kartę i jej wysyłki,
  • w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub regulaminu Ośrodka, Ośrodek jest uprawniony do zablokowania Karty,
  • Karty wydane w systemie E-skipass.pl nie podlegają zwrotowi. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. (Karta E-Skipass przypisywana jest do indywidualnego konta E-skipass Klienta- na każdej Karcie drukowany jest indywidualny-niepowtarzalny numer Klienta, który jest tożsamy z numerem Konta Klienta.) Dotyczy to np. Produktów wykonanych na indywidualne Zamówienie. Sklep www.e-skipass.pl oferuje Karty E-Skipass wykonywane na indywidualne zamówienie wg parametrów wskazanych przez Klienta określonych podczas procesu tworzenia Karty. 
 1. Zasady sprzedaży oraz działania Karnetów.
  • Zakupione Karnety zostają zapisane w systemie komputerowym e-skipass,
  • Karnet zostaje zapisany na Karcie E-skipass Klienta. Karnet, jest aktywny z chwilą przejścia przez kołowrót. Karnetu nie trzeba dodatkowo aktywować w kasach ani innych punktach obsługi klienta Ośrodku narciarskiego.
  • Karnety można wykorzystać w całym Sezonie narciarskim, w którym został on wykupiony,
  • Z Karnetu „dowolne dni” Klient może korzystać w dowolne dni w trakcie trwania Sezonu narciarskiego, przy czym nie muszą to być dni następujące po sobie, lecz mogą to być dni wybrane według uznania,
  • Karnet „kolejne dni” upoważnia Klienta do korzystania z Karnetu w kolejnych, następujących po sobie dniach (dzień po dniu) w danym Sezonie,
  • szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych Karnetów wyświetlają się w kroku I podczas konfiguracji Karnetu, po rozwinięciu zakładki „Dodatkowe informacje”,
  • Karnety, które nie zostały wykorzystane (w całości) można zwrócić w trakcie trwania danego Sezonu narciarskiego (najpóźniej do 15.04. danego Sezonu). Ponadto (w przypadku dostępności usługi Systemu Gwarantowanego Zwrotu) Karnety, które nie zostały wykorzystane (częściowo) można zwrócić w trakcie trwania danego Sezonu narciarskiego (najpóźniej do 15.04. danego Sezonu) pod warunkiem wykupienia w trakcie składania Zamówienia usługi Systemu Gwarantowanego Zwrotu. W tym celu należy wysłać stosowne żądanie za pośrednictwem Formularza Kontaktowego znajdującego się w zakładce „Zwroty i Reklamacje” w ramach Konta lub na adres e-mail: biuro@e-skipass.pl z informacją o numerze Karty, na której znajduje się Karnet, oraz numerem Zamówienia. W przypadku wyboru opcji zwrotu innego niż w formie Kuponu Wartościowego należy dodatkowo przesłać wiadomość z numeru rachunku, na który zostaną przekazane pieniądze. W przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej zwrot powinien zostać wykonany na rachunek przypisany do karty, z której nastąpiła płatność. W przypadku wystąpienia żądania zwrotu po upływie terminu na odstąpienie od umowy (14 dni) zarówno koszt Karty, jak i koszt ubezpieczenia nie podlegają zwrotowi. W przypadku zwrotu Karnetu zakupionego z wykorzystaniem Programu Lojalnościowego Śnieżynki, zwrot powoduje unieważnienie odpowiadającej mu Śnieżynki. Zwroty odbywają się w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia,
  • w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie 3.7, nastąpi zwrot kosztów zakupu za niewykorzystane usługi.
 1. Zasady sprzedaży oraz działania Voucherów/Biletów
  • Zakupione Vouchery/Bilety zostają zapisane w systemie komputerowym E-skipass,
  • zakupione Vouchery/Bilety są przesyłane Klientowi drogą e-mailową, w formacie pdf. Klient powinien zakupiony Voucher/Bilet wydrukować i zeskanować kod kreskowy widniejący na Voucherze/Bilecie w czytniku umieszczonym na bramce w obiekcie. Zeskanowanie kodu kreskowego oznacza wykorzystanie Vouchera/Biletu. Pojedynczy Voucher/Bilet uprawnia do skorzystania z usług, na jakie został wystawiony tylko przez jedną osobę,
  • Voucher/Bilet nie może być kserowany, skanowany lub kopiowany w jakikolwiek inny sposób. W przypadku wykrycia takiego procederu Voucher/Bilet traci ważność, a Klient nie może rościć sobie prawa do zwrotu kosztów takiego Vouchera/Biletu,
  • zniszczenie wydrukowanego Vouchera/Biletu może spowodować niemożność weryfikacji kodu kreskowanego, a w konsekwencji brak możliwości wstępu na Obiekt. W takiej sytuacji możliwe jest ponowne wydrukowanie Vouchera/Biletu przez Klienta (we własnym zakresie) i ponowna próba wykorzystania Vouchera/Biletu (zeskanowanie kodu kreskowego na bramce lub przy kasie),
  • do wydruku Biletów należy używać wyłącznie białego papieru w formacie A4,
  • Niewykorzystany Voucher Klient może zwrócić wyłącznie w terminie do odstąpienia od umowy określonym w § 9 pkt 1.
 • Niewykorzystany Voucher Klient może zwrócić wyłącznie w terminie do odstąpienia od umowy określonym w § 9 pkt 1.
 1. Zasady przedłużenia ważności Voucherów.
  • W przypadku zakupionych w Sklepie Voucherów możliwe jest zawarcie Umowy Sprzedaży Usługi polegającej na przedłużeniu ich pierwotnej ważności,
  • aby dokonać Zamówienia Usługi, o której mowa w pkt 5.1 niniejszego paragrafu, należy za pośrednictwem Sklepu www.e-skipass.pl dodać do koszyka widoczną na stronie Usługę, a następnie w Formularzu Zamówienia wskazać numer posiadanego Vouchera, którego ważność chce się przedłużyć,
  • po złożeniu Zamówienia, opłaceniu Ceny oraz potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach ogólnych przedstawionych w niniejszym Regulaminie, Voucher zostanie przedłużony zgodnie z opisem przedstawionym na stronie Sklepu na kolejny Okres Rozliczeniowy (tj. sezon),
  • w zakresie nieuregulowanym w niniejszym punkcie, zastosowanie znajdują postanowienia punktu 1 niniejszego paragrafu dotyczące składania Zamówienia,
  • przedłużenie ważności Voucherów dotyczy jedynie niektórych Usług (pakietów) oraz dostępne jest tylko w wybranych ośrodkach prowadzonych przez Sprzedawcę,
  • informacja o możliwości przedłużenia konkretnego Voucheru na zasadach przedstawionych w niniejszym punkcie będzie podana na stronie internetowej Sklepu oraz w punktach informacyjnych Sprzedawcy,
  • zasady dotyczące odstąpienia od umowy oraz reklamacji Usługi, o której mowa w pkt 5.1 niniejszego paragrafu, zostały określone w § 8 pkt 1 oraz 2, a także w § 9 Regulaminu.
 • 6

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Przelewy24 (PayPro S.A.).
 2. W chęci dokonania płatności przelewem tradycyjnym, uprasza się Klientów o uprzedni kontakt ze Sprzedawcą.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich oraz/i zagranicznych banków.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej w terminie 10 minut od chwili złożenia Zamówienia, chyba że Umowa stanowi inaczej.
 5. Treść Cyfrowa dostarczona do Klienta dopiero po jej opłaceniu.

 

 • 7

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY KARTY E-SKIPASS

ORAZ DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWEJ

 1. Dostawa Karty E-Skipass.
  • Koszty dostawy, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy wybranych przez Klienta,
  • na termin dostawy Karty E-Skipass składa się czas kompletowania oraz czas dostawy Karty przez przewoźnika,
  • czas kompletowania wynosi 1 dzień roboczy od momentu:
 1. zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na rachunku Sprzedawcy albo
 2. pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności,
  • dostawa Karty przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 4 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt),
  • Karta E-SkiPass dostarczana jest do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  • Klienci, którzy posiadają już Kartę narciarską E-skipass mogą doładować ją dowolnym Karnetem. Doładowania polegają na przesłaniu informacji o kolejnych uprawnieniach (Karnetach) do serwerów stoków narciarskich. Dzięki takiej funkcjonalności, Klient nie ponosi kosztów wysyłki kolejnych Karnetów na nowe Sezony narciarskie, a samo doładowanie odbywa się w przeciągu 15 min od otrzymania potwierdzenia zaksięgowania płatności, zgodnie z pkt 2.
 1. Dostarczenie Treści Cyfrowej zapisanej na nośniku niematerialnym.
  • Treść Cyfrowa jest dostarczana po upływie terminu do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowej, chyba że Klient uprzednio wyraził wyraźną zgodę na dostarczenie Treści Cyfrowej przed upływem tego terminu,
  • z zastrzeżeniem pkt 2.1, dostarczenie Treści Cyfrowej następuje niezwłocznie (tj. w ciągu 15 minut od:
 1. zaksięgowaniu środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej na rachunku Sprzedawcy albo
 2. pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności,
  • Treść Cyfrowa zostanie dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.

 

 • 8

REKLAMACJA

 1. Reklamacja z tytułu niezgodności Treści Cyfrowej z umową.
  • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu z tytułu braku zgodności Treści Cyfrowej z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,
  • podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 11 z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
  • Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu za brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową:
 1. w przypadku gdy Treść Cyfrowa jest dostarczana Klientowi w sposób ciągły – przez cały okres trwania Umowy,
 2. w przypadku, gdy Treść Cyfrowa jest dostarczana w sposób jednorazowy lub częściami – Sprzedawca odpowiada za brak zgodności z umową istniejący w chwili dostarczenia Treści Cyfrowej i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili,
  • Klient zobowiązany jest do współpracy ze Sprzedawcą, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową wynika z cech Środowiska Cyfrowego Klienta,
  • zawiadomienia o braku zgodności Treści Cyfrowej z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@e-skipass.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Zwroty i Reklamacje” w Koncie Klienta,
  • w powyższej wiadomości w elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
  • w przypadku niezgodności z umową Karty E-Skipass, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu zobowiązany jest udostępnić Kartę Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania Karty od Klienta na swój koszt,
  • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu jego otrzymania,
  • w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,
  • Klient może żądać w pierwszej kolejności doprowadzenia Treści Cyfrowej do zgodności z Umową. Obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy Klient może żądać wyłącznie w określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. przypadkach (m.in. w przypadku, gdy niezgodność Treści Cyfrowej z umową jest istotna, gdy Sprzedawca odmówił doprowadzenia Treści Cyfrowej do zgodności z umową czy w przypadku, gdy brak zgodności Treści Cyfrowej z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść Cyfrową do zgodności z umową),
  • w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu, Sprzedawca odpowiednio:
 3. pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Katy E-Skipass do Konsumenta,
 4. doprowadza Treść Cyfrową do zgodności z Umową na swój koszt,
 5. obniża cenę Treści Cyfrowej (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny Treści Cyfrowej zgodnej z umową do Treści Cyfrowej niezgodnej z umową oraz dodatkowo w przypadku, gdy Treść Cyfrowa dostarczana jest częściami lub w sposób ciągły - uwzględniać czas, w którym Treść Cyfrowa była niezgodna z Umową) i zwraca Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 11 wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania uprawnionego oświadczenia o obniżeniu ceny od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 11,
 6. w przypadku uprawnionego odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 11 – Sprzedawca zwraca mu Cenę Treści Cyfrowej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia,
  • odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS,
  • Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść Cyfrowa była niezgodna z Umową, nawet jeśli przed odstąpieniem od Umowy, Klient z niej faktycznie korzystał,
  • Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści Cyfrowej niezgodnej z umową oraz Treści Cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
 7. Reklamacja z tytułu niezgodności Usługi z Umową.
  • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu, z tytułu braku zgodności Usługi z umową, są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  • podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 10, z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
  • Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu, za brak zgodności Produktu lub Usługi z umową, istniejący w chwili dostarczenia Produktu lub wykonania Usługi i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy,
  • zawiadomienia o braku zgodności Usługi z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@e-skipass.pl,
  • w powyższej wiadomości w formie elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
  • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,
  • w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,
  • Klient może żądać w pierwszej kolejności doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową. Obniżenia Ceny oraz odstąpienia od umowy Klient może żądać wyłącznie w określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. przypadkach,
  • w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu, Sprzedawca odpowiednio:
   1. doprowadza Usługę do zgodności z Umową na swój koszt,
   2. obniża cenę Usługi (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny Usługi zgodnej z umową do Usługi niezgodnej z umową) i zwraca Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 11 wartość obniżonej Ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania uprawnionego oświadczenia tego Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 o obniżeniu ceny,
   3. zwraca cenę Usługi najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu,
  • odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.
 • 9

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu, może odstąpić od umowy, liczy się:
  • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu (lub wskazana przez nich osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Produkt w posiadanie,
  • dla umowy, która obejmuje wiele towarów które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,
  • dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów,
  • dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 11 Regulaminu, w wypadku Umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
  • o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z Treści Cyfrowych, w szczególności przez uniemożliwienie Klientowi dostępu do Treści Cyfrowych lub zablokowanie Konta.
 4. W przypadku, gdy Sprzedawca dostarczył Klientowi Treść Cyfrową na nośniku materialnym, może żądać od Klienta zwrotu tego nośnika materialnego w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy. Klient zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy.
 5. Karty wydane w systemie e-skipass.pl nie podlegają zwrotowi. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. (Karta E-Skipass przypisywana jest do indywidualnego Konta E-skipass Klienta.) W szczególności dotyczy to Produktów wykonanych na indywidualne Zamówienie. Sklep www.e-skipass.pl oferuje Karty E-Skipass wykonywane na indywidualne zamówienie wg parametrów wskazanych przez Klienta określonych podczas procesu tworzenia Karty. 

 

 • 10

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie przedsiębiorców nieobjętych ochroną wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 11 Regulaminu.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy.
 4. Korzyści i ciężary związane z Kartą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Karty przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od momentu przyjęcia produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W przypadku wysłania Karty do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Karty, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

 

 • 11

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą ustawą o prawach konsumenta pod warunkiem, że umowa, którą zawiera ze Sprzedawcą jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  • niedozwolonych postanowień umownych,
  • odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Treści Cyfrowej z umową,
  • prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
  • zasad dotyczących umowy o dostarczanie Treści Cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

 

 • 12

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • zawieranie Umów o dostarczanie Treści Cyfrowych,
  • prowadzenie Konta w Sklepie,
  • wysłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

 • 13

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 12 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy następuje w chwili wysłania przez Usługobiorcę uzupełnionego Formularza Rejestracji,
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 • 14

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@e-skipass.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

 • 15

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  • wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta),
  • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@e-skipass.pllub poprzez usunięcie Konta,
  • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),
  • wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

 • 16

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.e-skipass.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 16 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością E-SKIPASS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000465088, miejsce siedziby: przy ul. Chrzanowska 75, 32-065 Krzeszowice, NIP: 5130235158, REGON: 122874931. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.e-skipass.pl bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.e-skipass.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.e-skipass.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.e-skipass.pl użyte są w celach informacyjnych.

 

 • 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. W przypadku, gdy Treści Cyfrowe są dostarczane Klientowi w sposób ciągły lub w częściach, Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania w nich zmian w celu ich poprawienia i udoskonalenia ich funkcjonalności. Zmiany te nie powodują jakichkolwiek kosztów dla Klienta.
 4. Sprzedawca informuje Klienta, o zmianach, o których mowa w pkt 3 w sposób jasny i zrozumiały, a jeśli wprowadzana zmiana wypływa na dostęp Klienta do Treści Cyfrowej i na korzystanie z niej, Sprzedawca informuje o niej Klienta z wyprzedzeniem i poprzez przesłanie na trwałym nośniku informacji o:
  • terminie dokonania zmiany,
  • właściwościach zmiany,
  • prawie do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeśli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.
 5. Sprzedawca zwolniony jest z obowiązku, o którym mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, jeśli zapewnił Klientowi uprawienie do zachowania bez dodatkowych kosztów, Treści Cyfrowej zgodnych z umową w stanie niezmienionym.
 6. Wszelkie spory wynikłe z Umów między Sklepem, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 7 niniejszego paragrafu.
 7. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  • ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,
  • ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 8. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 9. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 


 E-Skipass
© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone

SKLEP
32-065 Krzeszowice
ul. Chrznowska 75, Wola Filipowska, woj. małopolskie
Biuro:
biuro@e-skipass.pl
www.e-skipass.pl